Троје ученика у финалу републичке смотре "Под истим небом нашег дома"


У финале смотре пласирали су се Светлана Петровић (5-4), Марко Миљановић (6-3) и Милош Жилић (8-4), чији ментор је Наташа Миљановић. Школу ће певањем, рецитовањем и свирањем, креирањем школског изложбеног простора са предметима који се односе на старе занате, ношњом, националним јелима, представљати још и Јелена Здјелар, Драгана Радојчић, Стефан Миљановић и Марко Ћетојевић.

ПРОГРАМ СМОТРЕ

Програм Републичке смотре „Под истим небом нашег дома“ у Каравукову 18. априла 2016.

10.00 – 11.00 
·        Долазак  и постављање штандова

11.00 – 11.45
·        Отварање смотре, представљање чланова жирија, дегустација јела, оцењивање штандова

12.00 – 14. 00
* Радионице за ученике  (ткање, лицидерско срце, пекар, обућар, корпар, кишобранџија, пустовање вуне, воскар, шеширџија)

* Радионице, изложбе  и презентације за наставнике:
·        Посета завичајној кући „Да се не заборави“
·        Изложба слика Бориних потомака
·        Изложба радова Јелене Лазић - сликање на стаклу
·        Презентација књиге „Календар обреда Влаха са Хомоља“ Звездане Станојевић
·        Презентација радне свеске за предмет народна традиција издавачке куће Атос,  аутора Весне Ерић, Марине Вићентијевић  и Весне Анђелић
·        Радионица и изложба пчињског накита  - Лела Манић, Дарко и Данијела Мицић

12.00 – 14.00
·        Жири оцењује радове, радионице, штандове

14.00 -15.00
·        Ручак
·        Саопштавање резлултата
·        Жалбе
·        Ужина за децу и забава

15.00
·        Подела дипломаПРАВИЛНИК СМОТРЕ 2016. ГОДИНЕ


НА ОСНОВУ СТРУЧНОГ УПУТСТВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, БР. 611-00-02171/2015-06 ОД 14. 12. 2015. ГОДИНЕ, ДИРЕКТОР ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“  КАРАВУКОВО ЈЕ ДАНА 19.01 2016. ГОДИНЕ ДОНЕО  СЛЕДЕЋИ

                ПРАВИЛНИК СМОТРЕ СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
„ПОД ИСТИМ НЕБОМ НАШЕГ ДОМА“

Члан 1.
Циљ смотре:
- јачање свести о мултикултуралности;
- подстицање на  толеранцију и превазилажење предрасуда о различитостима, превазилажење дискриминаторних ставова и стереотипа;
- неговање народне традиције;
 -упознавање са културом, језиком, традицијом, обичајима, стваралаштвом народа који живе у Србији и региону и образују се на свом матерњем језику;
- учење песама, речи, обичаја, игара других народа у виду радионица кроз интерактивне активности и презентација наученог приликом доделе награда.
Задаци смотре:
- јавно представљање способности, вештина, умења, знања ученика из области традиције, културе, уметности, стваралаштва своје националне заједнице.
Члан 2.
На смотри учествују ученици основних школа млађег узраста од првог до четвртог разреда и старијег узраста од петог до осмог разреда. Са својим наставницима се припремају током целе школске године на редовним часовима, часовима додатног рада, секцијама и ваннаставним активностима из области литерарног стваралаштва. ликовног стваралаштва, филмског стваралаштва и колекционарства.

Члан 3.
На републичкој смотри се врши рангирање ученика и на основу освојених бодова се проглашавају првопласирани, другопласирани и трећепласирани. Они добијају дипломе које обезбеђује организатор, а остали до десетог места добијају похвалнице.
Члан 4.
За сваку школску годину се одређује нова тема и прати континуитет у односу на претходне теме пратећи хронолошки след догађаја (детињство, игра, школовање итд.).
Члан 5.
Смотра се организује на школском и републичком нивоу.
Школски ниво до 15. 3. 2016. – учествују ученици од 1. до 4. и од 5. до 8. разреда на матерњем језику уз превод на српски језик уколико се у конкурсу наведе.
Стручно веће школе или комисија у саставу: педагог, учитељ и наставник по избору, бира највише по 10 радова за сваку категорију наведену у конкурсу. Сваки члан комисије бодује радове засебно и може дати само једном 10 бодова, само једном 9 бодова итд. Бодови се уписују у табеле, сабирају и врши рангирање.
Члан 6.
Изабрани радови на школском такмичењу до 15. 3. 2016. се достаљају у електронској форми  (литерарни радови се шаљу на српском језику, ликовни радови се скенирају или фотографишу, филмови се постављају на YouTube или на други начин који ће се навести у конкурсу, старе фотографије се скенирају, а стари предмети фотографишу).
Сваки рад треба да садржи име и презиме ученика и наставника, разред, школу, место, округ  и мејл наставника или школе.
Члан 7.
Републички ниво април 2016. – Организатор смотре је Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Бора Станковић“ Каравуково. Место одржавања републичке смотре је ОШ „Бора Станковић“ у Каравукову.
Учествују ученици који су добили највише бодова на школским такмичењима.
Члан 8.
На републичку смотру ученици доносе своје радове:
     - литерарне радове који су откуцани на српском језику;
     - ликовне радове;
      -филмове на ЦД-у
-старе фотографије (оригинал у албуму, на паноу или су већ послате електронским путем)- враћају се

-старе предмете или фотографије старих предмета - враћају се

      Сви  радови ће бити изложени.
Члан 9.
Комисију чини 5 чланова: представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ликовни педагог или ликовни уметник у зависности од доступности, књижевник, етнолог или кустос, режисер и координатор смотре.
Комисија бодује радове – од пристиглих радова бира по 10 из сваке категорије, бодује од 1 до 10 и врши рангирање. Листа бодова се истог дана истиче и образлаже. Дипломе добијају првопласирани, другопласирани и трећепласирани радови, а од 4. до 10. места добијају похвале.
Члан 10.
Рок за приговор је истог дана. Одговор на приговор се добија најкасније у року од једног сата.
Члан 11.
Док комисија врши рангирање радова, ученици имају активности у радионицама.
Тема за 2015./16. је „Стари занати“.Реализују је ученици са својим наставницима менторима. Идеје се достављаjу по објављеном конкурсу са детаљним објашњењима и очекиваним исходима. Биће одабрано 5 или више креативних радионица у зависности од броја пријављених радионица и квалитета њихових садржаја. Ученик или група ученика са својим менторима чији се рад одабере су водитељи радионица које ће реализовати на републичкој смотри. Материјал и алат за рад доносе аутори радионица. По одлуци комисије, доделиће се дипломе за прво, друго, треће место и похвале.
Члан 12.
Након рангирања, радови се излажу и деле се дипломе и похвале. Првопласирани ученици читају своје литерарне радове и  пројектује се првопласиран филм. Учесници радионица износе своје утиске и презентују радове.
           Члан 13.
У току школске године ученици две школе или два  одељења из различитих школа и средина ће имати сарадњу у виду размене искустава из области народне традиције у корелацији са матерњим језиком, музичком културом, ликовном културом итд. у виду посета, размене материјала и сл. о чему подносе извештај у виду филма са кадровима који илуструју ту сарадњу. Филм не учествује у такмичењу, већ служи као илустрација остварења циља манифестације – јачање свести о мултикултуралности, превазилажење предрасуда и толерантнији приступ прихватању различитости. Врши се избор две школе које ће следеће године остварити сарадњу, сачинити извештај у виду филма и пројектовати на следећој републичкој смотри. Филм може бити у трајању највише до 10 минута.

Члан 14.
Ученици су у обавези да донесу своје народне ношње (довољна је једна или један пар). Ученици тог дана не морају обући своју ношњу , већ је могу дати да је пробају ученици који желе.
Члан 15.
Свака школа учесница је у обавези да осмисли и направи беџ за своје ученике, који ће их представити (украшени етно мотивима, везом, карактеристичним бојама, предметима и сл.). На крају дана се беџеви размењују међу учесницима.
Члан 16.
Свака школа доноси своје национално јело, посластицу и слично са рецептом који се касније доставља координатору смотре ради објављивања на сајту. Свака школа ће добити изложбени простор за храну и предмете којима ће представити своју школу и националну заједницу . За  најбоље представљање школе и родног краја (најлепше уређен штанд) школе  (а не појединци и групе) добијају  дипломе за прво, друго и треће место.
Члан 17.
Организатор обезбеђује техничку опрему, дипломе, похвале и храну за све учеснике.
                                              Члан 18.
На републичкој смотри могу учествовати школе из региона, тј. суседних и других држава. Не учествују у такмичењу са својим радовима, али могу учествовати у радионицама и ревијално за шта добијају захвалнице од организатора.

директор школе Владимир Станчић
_______________________________


У Каравукову  19. 1. 2016.                ОШ“Бора Станковић“, Каравуково  25255,
                                                                        Жарка Зрењанина 90, 025 762 095

Коментари